اخبار

استفاده از زبان برای هدایت صندلی چرخدار

آی تی پورت

زبان یکی از آخرین اندامهای بدن افراد قطع نخاعی است که ممکن است از کنترل آنها خارج شود، از این رو محقق ایرانی موسسه تکنولوژی جورجیا از این توانایی استفاده کرده و سیستم هدایت زبانی جدیدی را ویژه این نوع بیماران ابداع کرده ست.

این سیستم هدایت زبانی یا TDS ابزاری بی سیم و قابل اتصال به دهان است که به کاربر خود امکان می دهد عملکرد رایانه ها یا حرکت ویلچیرهای الکتریکی را با استفاده از حرکات زبان کنترل کند. مطالعه کامل این مطلب