750X90

پرینتر سه بعدی مواد غذایی

پرینتر سه بعدی مواد غذایی

این پرینتر سه بعدی مواد غذایی که به نام Chefjet رونمایی شده است امکان چاپ شکلات قابل خوردن را به صورت سه بعدی را دارد.

گفتگو ها