اخبار

نگاهی به استخدام آزادکارها و مدیریت آن ها در گوگل

آزادکارهای گوگل

استفاده از آزادکارهای گوگل انفجار عظیمی در عرصهٔ اشتغال زایی و استفادهٔ صحیح از دانش و آگاهی افراد مبتکر ایجاد کرد. این پروژهٔ گوگل با اینکه در ابتدا کمرنگ ظاهر شد و جذابیت چندانی برای افراد مختلف نداشت، اما به مرور زمان و با افزایش سرعت در تکنولوژی و همچنین پیچیده بودن دغدغه های کاری، بکارگیری آزادکارها جنبهٔ رسمی تری به خود گرفت.

مطالعه کامل این مطلب