بهینه سازی وب سایتتجارت الکترونیک

مفاهیم ارزیابی و مقایسه متون در موتورجستوجو

متاتگ

موتور جستوجوگر برای این که بتواند صفحات وب­سایت­ها  رتبه بندی کند لازم است آن ها را با هم مقایسه کند. موتورجستوجوگر برای این کار از الگوریتم خاصی استفاده می کند. این الگوریتم اهمیت یک صفحه و ارتباط محتوای آن را با عبارت جستوجو شده تعیین می­کند. موتورجستوجوگر برای این که صفحات وب­سایت ها را با هم مقایسه کند از مفاهیمی استفاده می­کند که برای همه پارامترها مقایسه عددی در نظر می­گیرد.

این مفاهیم عبارت­ انداز: مطالعه کامل این مطلب