گوناگون

فنون موجود در مدیریت فناوری کسب و کار

هوشمندی تجارت

همان طور که در مطلب فناوری اطلاعات در مدیریت کسب و کار  قرار شد به فنون مدیریت در کسب و کار در آی تی پورت به پردازیم در این سری به تکنیکهای مدیریت تکنولوژی کسب و کار پرداختیم.

 تکنیکهای مدیریت تکنولوژی کسب و کار (BTM) به شما امکان می دهند که تصمیم گیری تکنولوژی و کسب و کار را با هم درآمیزید. برپا داشتن دستورالعملهایی که به قابلیت موسومند شما را قادر می سازند که که روالهای عملیاتی را سازماندهی نموده و عملکرد را بهبود ببخشید. معمولا استانداردها و ابزارهای هر سازمان منحصر بفرد هستند. با همسو کردن و همزمان نمودن این ابزارها، همگرایی به بهره گیری بهتر برای هر کس منجر می گردد.

استراتژیهای تکنولوژی کسب و کار

استفاده از روش شناسی مدیریت پروژه نظیر بدنه دانش مدیریت پروژه یا مدل بلوغ قابلیت، تکنیکهای مدیریت ویژه ای را برای نیازهای تخصصی مان میسر می نماید. هدف از این امر ایجاد بهبود عملیاتی است. مسئله اینست که هر یک از این راهکارها لزوما بدون اذعان به نیازهای هرگونه عملکرد مربوطه ی دیگر، به نیازهای یک سازمان می پردازد. تکنیکهای مدیریت تکنولوژی کسب و کار این شکاف را پر کرده و می کوشند تا یک برنامه ی مدیریت استراتژیک یکپارچه را ارائه نمایند.

مجله اینترنتی آی تی پورت

business plan

برای پیاده ساختن اصول BTM، فرایندهای جامع و انعطاف پذیری را ایجاد کنید. هدف کاستن افزونگی و ایجاد روالهایی است که بطورموثری عمل نمایند. سپس اطمینان حاصل کنید که مدیریت توسط افراد ذینفع ارشد در شرکتتان صورت می پذیرد. با تمرکز بخشیدن به حمایت مالیتان می توانید از دستورالعمل سازگار و فعالیتهای همسو با اهداف استراتژیک اطمینان حاصل نمایید. از ماموریتهای پاره وقت یا دوره ای برای تامین چشم اندازی تازه و کمک به احیای هیئت اداره کننده بر مبنایی منظم استفاده نمایید. تیمهای پروژه یا گروههای تمرکز متخصص را دایر نموده تا نسبت به نیازهای ویژه واکنش نشان دهید.

مجله اینترنتی آی تی پورت

BTM

از تامین اطلاعات کافی در رابطه با هر تصمیم اطمینان حاصل نمایید. متریکهای عملکرد  و داده های عملیاتی  را منتشر سازید تا مدیران شرکت کننده تاثیر فعالیتهای روزمره ی کارمندانشان را درک نمایند. از تکنولوژی برای متصل کردن همه ی جنبه های مختلف شرکتتان استفاده نمایید. وظایف تکراری خودکار، گزارشهای عملیاتی را به بار آورده و توزیع می نمایند تا عملکرد بهبودیافته ی کارمندان را موجب شده و از آن بهره گیری نمایند، داده های عملیاتی را تحلیل نموده تا روندها را شناسایی نموده و اقداماتی را پیشنهاد نمایند که تفاوتی را ایجاد می کنند. اطمینان حاصل کنید که شرکتتان با همه ی قوانین در هر سطح همخوانی دارد.

مهارات BTM حاصل شده از تکرار این فعالیتهای مدیریت به کارایی سازمانی می انجامند. پروژه های پیشنهادی که با اهداف استراتژیک برای هر حیطه ی عملکردی از کسب و کارتان همسویند را انتخاب و اجرا نمایید. طرحهای استراتژیک بلندمدت و کوتاه مدت و بودجه های مربوطه را تدوین نمایید.  با تطبیق دادن بودجه ها با نیازهای برنامه ریزی شده ی کسب و کار روبه تکاملتان، به بهترین نحو می توانید از تمامی تکنولوژی کسب و کار موجود بهره گیری نمایید. معماری بلندمدتی را ایجاد نمایید که رویهمرفته با صنعت شرکتتان همسو باشد. همینکه قادر باشید که هریک از این وظایف را تکمیل نمایید، شرکتتان در سطوح فزاینده ی بلوغ خود عمل می نماید. نتیجه ی امر موفقیت مستمر است. مدیریت تکنولوژی کسب و کار اجرای موثر بیانیه های دیدگاه شرکت را میسر می نماید.

برای درک بهتر برنامه ریزی استراتژیک مطلب چگونه اقدام به برنامه ریزی استراتژیک ؟ را پیشنهاد می کنم .

گفتگو ها

    عالی بود مث همیشه عـــــــــــــــــــــــالی

    عالی داداش

    شما کارتون بیسته