اخبار

سرنوشت تاکسی‌های اینترنتی در هاله‌ای از ابهام

مشاغل اینترنتی

 تاکسی‌های اینترنتی یکی از کسب و کار ها و مشاغل اینترنتی می باشد که در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ مجوز کسب و کار های اینترنتی شد . اما بعد از گذشت مدتی ، شهرداری به دلایلی که در این مقاله به انها خواهیم پرداخت مانع کسب و کار تاکسی های اینترنتی شد و تصمیم دارد که مصوبه ایی را به تصویب برساند که در طول آن تاکسی های اینترنتی موظف به اخذ مجوز از شهرداری شوند.

تاریخچه شکل گیری تاکسی‌های اینترنتی

در سال ۱۳۹۵ به دلیل مشکلات و موانعی که بر سر راه کسب و کار ها و مشاغل اینترنتی قرار گرفت، مقرر شد تا اتحادیه جدیدی با نام کسب ‌و ‌کار ها و مشاغل اینترنتی تشکلیل شود. البته این اتحادیه توسط نشست هم‌اندیشی دولت و مدیران کسب ‌و ‌کار  و مشاغل اینترنتی بود که در حال شکل گیری بود و طرح و نظریه اولیه متعلق به این نهاد ها بود. بهد از گذشت مدتی کوتاه  اتحادیه کسب ‌و ‌کار و مشاغل اینترنتی به کوشش دولت شکل گرفت و دیگر مشکلی برای کسب مجوز بر سر راه کسب ‌و ‌کار ها و مشاغل اینترنتی قرار نداشت.

همزمان با این رویداد برخی از شرکت های  تاکسی‌های اینترنتی هم موفق به اخذ مجوز از اتحادیه‌ی کشوری کسب‌ و‌ کارهای  مجازی شدند.

اما بحث و جدال میان شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای سال۱۳۹۵ در نهاد شورای عالی ترافیک شهرداری شکل گرفت. شورای عالی ترافیک شهرداری، سیاست‌گذاری  در خصوص ترافیک کشور را عهده دار است و تمامی تاکسی رانی ها به گونه ایی از آن پیروی می کنند. این نهاد کوشش می فرمایید تا مصوبه ایی را به تصویب برساند که در طول آن تاکسی‌های اینترنتی هم موظف  شوند برای اخذ مجوز از شهرداری  به شهرداری مراجعه فرمایند و از شهرداری مجوز بگیرند. در طول این روند دو ساله شهرداری ها مانع از اقدامات و فعالیت های تاکسی‌های اینترنتی شدند. 

 مشاغل اینترنتی

علت تحت کنترل گرفتن تاکسی های اینترنتی توسط شهرداری

باید قبل از هر چیزی به این توجه داشته باشیم که شهرداری به گونه ایی یا در واقع از طریق شرکت تاکسی رانی با شرکت تاکسی های اینترنتی در رقابت است. علت و دلیل رقابت این می باشد که شرکت های مثل اسنپ و تپسی می تواند بر اقتصاد شرکت تاکسی رانی تاثیر منفی بگذارد و این که شهرداری با صدور مجوزات برای تاکسی های اینترنتی می تواند برای خودش در آمد زدایی کند.

گفتگو ها