تجارت الکترونیک

بانکداری الکترونیک چیست؟

itport

برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد.

بانکداری الکترونیک را می‌توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه‌ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیکی عبارت از ارائه کلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیک و از طریق واسطه‌های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری.

itport

شما عزیزان می توانید این تحقیق را در فایل PDF  که ما برای شما عزیزان آماده کرده ایم

 دانلود کنید.

این تحقیق شامل سر فصل های :

تاریخچهبانکداریالکترونیک

تاریخچهبانکداریالکترونیکدرایران

خدماتبانکداریالکترونیک

مزایایبانکداریالکترونیک

شاخه‌های بانکداری الکترونیک

کانال‌های بانکداری الکترونیک

خدماتبانکداریالکترونیکی 

رویکردهایبانکداریالکترونیک

امنیتدرپرداختالکترونیکی

کارتهایاعتباریوخدماتبانکی

عللکندیرشدبانکداریالکترونیکدرایران

گفتگو ها