آموزشبرنامه نویسیجاوا

مفیدترین و کاربردیترین کلیدهای میانبر Intellij IDEA و Eclipse

کلیدهای میانبر Intellij IDEA و Eclipse

اگر بخواهیم به سه IDE محبوب در بین توسعه دهندگان جاوا نام ببریم می توانیم به Eclipse ، NetBeans و IntelliJ اشاره کنیم همگی این IDE ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند اما دو محیط توسعه IntelliJ و Eclipse دارای محبوبیت بالای می باشند. از این رو در این مطلب آی تی پورت تنها به معرفی کلیدهای میانبر Intellij IDEA و Eclipse خواهیم پرداخت.  کلیدهای میانبر Intellij IDEA و Eclipse برای افزایش سرعت و صرفهجویی در وقت بسیار مفید هستند. در ادامه لیستی از کلیدهای میانبر Intellij IDEA و Eclipse را ارائه خواهیم کرد که بیشترین کاربرد را در هنگام نوشتن و خواندن کد یا اشکال زدایی از جاوا را دارند. 

eclipse

کلیدهای میانبر مفید در Eclipse  

در این بخش کلیدهای میانبر Intellij IDEA و Eclipse که قابل استفاده برای توسعه دهندگان در core Java و java web با استفاده از Eclipse IDE  است.

۱) Ctrl + Shift + Tبرای یافتن کلاس حتی در jar

شما چه در برنامه خود و چه در jar کلاس داشته باشید با این کلید میانبر آن را پیدا میکنید.

۲) Ctrl + Shift + R برای یافتن هر منبع (فایل)، از جمله پیکربندی فایل های XML

نه تنها از فایلهای جاوا بلکه از هر فایل XML، پیکربندیها و بسیاری دیگر مطلع خواهید شد. فقط در فضای کاری شما کار میکند و در سطح jar جستجو نمیکند.

۳) Ctrl + 1 برای تصحیح سریع

برای تصحیح خطا در Eclipse میتوان از این کلید میانبر استفاده کرد. خطاهایی چون قرار ندادن نقطه ویرگول، خطای ورودیها و خطای تعریف دادهها را میتوانید سریعا رفع کنید.

۴) Ctrl + Shift + o برای سازماندهی ورودیها

زمانی که بخشی از کد را جایی کپی کردهاید و به شما خطای ورودی میدهد؛ میتوانید با این کلید خطا را بیابید.

میانبر Eclipse برای پیمایش سریع

در این بخش از کلیدهای میانبر Intellij IDEA و Eclipse هنگام خواندن و نوشتن کد در Eclipse، به سرعت درون فایل و بین فایل حرکت کنیم.

۵) Ctrl + o رفتن سریع به روشی

۶) Alt + right  و Alt + left برای رفت و برگشت در هنگام ویرایش

۷) Alt + Shift + W برای نمایش یک جستجوگر کلاسیک

۸) Ctrl + Shift + Up and downبرای پیمایش عضو به عضو (در متغیرها و روشها)

۹)  Ctrl+Ctrl+K و  Shift +Kبرای یافتن قبلی/بعدی

۱۰) F3: به یک نوع معرفی میروید؛ برای تعریف یک تابع یا داده به صورتی سریع

میانبر Eclipse برای ویرایش کد

۱۱) Ctrl + / بلوکها، خطوط توضیح و حذف توضیح

۱۲) Ctrl + Shift + / برای خطوط توضیح، حذف توضیح با توضیح بلوک.

 ۱۳) F4 : کلاس را انتخاب کنید و F4 را فشار دهید تا نوع سلسله مراتب را نشان دهد.

 ۱۴) Ctrl + F4  یا  Ctrl + w فایل فعلی را میبندد.

۱۵) Ctrl+Shift+W همهی فایلها را میبندد.

 ۱۶) Ctrl + l به خط مورد نظر بروید.

 ۱۷) متن مورد نظر را انتخاب کنید و  Ctrl + Shift + F را برای قالببندی فشار دهید. 

۱۸) Ctrl + F پیدا کردن، پیدا میکند و جایگزین میکند.

۱۹) Ctrl + D یک خط را حذف میکند.

۲۰) Ctrl + Q برای رفتن به آخرین مکان ویرایش.

intellij

کلیدهای میانبر ضروری IntelliJ

پیمایش در IntelliJ

۱) Ctrl + B  یافتن تعریف روشی: روش را انتخاب کنید سپس کلید ترکیبی را فشار دهید.

۲) Ctrl + Alt + B پیادهسازی روشی: روش را انتخاب و کلید ترکیبی را فشار دهید تا روش برای شما اجرا شود.

۳) Ctrl + Shift + Backspace به آخرین مکان ویرایش بروید.

۴) Ctrl + Tab جابهجایی بین زبانههای باز شده 

۵) Ctrl + E مشاهده لیست فایلهای اخیر

۶) Ctrl + G یافتن مستقیم خط مورد نیاز در برنامه

۷) Ctrl + Shift + T به کلاسهای پیادهسازی می رود و تست را انجام میدهد.

جستجو کردن در IntelliJ

۸) Double Shift جستجوی جامع با دو بار کلیک بر روی شیفت. با کلید TAB می توان بین خوشه های نمایش داده شده جابهجا شد.

۹) Ctrl + N کلاس را پیدا کنید؛ بعد از فشار کلید ترکیبی نام کلاس را بنویسید. حتی نیاز نیست نام را کامل بنویسید می توانید از ستاره (*) به عنوان نویسه عام استفاده کنید.

۱۰) Ctrl + Shift + N منبع را پیدا کنید.

۱۱) Ctrl + Alt + F7 کاربرد مولفه را نشان میدهد.

ویرایش در IntelliJ

۱۲) Ctrl + W برای گسترش (بزرگ کردن) یک بخش

۱۳) Ctrl +Shift+ W کوچک کردن یک بخش

۱۴) Ctrl + Space یک کد پایه را به صورت خودکار تکمیل میکند.

۱۵) Ctrl + Shift + Space کد را هوشمندانه تکمیل میکند. با فیلتر کردن لیست پیشنهادهایی را نمایش می دهد تا فقط کلاسها، متغیرها، متنها و روشهایی از نوع مورد انتظار را نشان دهد.

۱۶) Ctrl + Shift + Enter دستورالعملهایی مانند پرانتز و نقطه ویرگول را تکمیل میکند.

مطلب کاربردیترین کلیدهای میانبر Intellij IDEA و Eclipse به صورت مستمر بروز خواهد شد.

گفتگو ها