آموزشبرنامه نویسیجاوا

کاربرد و معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB – قسمت دوم

مفاهیم و ساختار EJB

در قسمت اول کاربرد و معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB به مباحث فراخوانی Enterprise JavaBeans ، پیاده سازی یک EJB و انواع EJB پرداختیم. در ادامه مبحث معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB در قسمت دوم این مقاله به توضیح نوع دیگر EJB یعنی Stateful Session Beans میپردازیم. قابلیت بازیابی دادهها با کلید اصلی توضیح داده میشود. EJB ها هنوز در حال رشد و گسترش هستند. ویژگیهای جدیدی در نمونه های توسعه داده شده اضافه شده از اینرو آشنایی و معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB اهمیت بسیاری برای فهم موضوع دارد. معماری EJB برای ساخت برنامه های بسیار مقیاس پذیر و قدرتمند در تجارت است.

در قسمت دوم معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB مباحث زیر را شرح خواهیم داد:

 • Stateful Session Beans
 • کلید اصلی
 • Entity beans
 • Container-Managed persistence
 • تفاوت بین Bean و container-managed persistence
 • Message-Driven Beans
 • تفاوت بین Session  و Entity Beans

 

مفاهیم و ساختار EJB

Stateful Session Beans

 یک Stateful Session Beans وضعیت خود را بین متد فراخوانیها حفظ میکند. بنابراین، یک نمونه از Stateful Session Beans برای هر مشتری ایجاد میکند. هر Stateful Session Beansحاوی یک هویت و نگاشت یک به یک با یک مشتری خاص است. وضعیت این نوع bean در طی چندین فراخوانی از طریق سریالسازی وضعیت، حفظ میشود که به آن passivation (غیرفعال) گفته میشود. به همین دلیل وضعیتی که شما غیر فعال میکنید؛ باید قابل سریال سازی باشد. با این حال، این اطلاعات در هنگام خرابی سیستم باقی نمی مانند.

در معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB به منظور حفظ وضعیت چندینstateful beans  حاوی مخزن، وضعیت conversational را به کمترین stateful beans  را که اخیراً در یک ذخیرهسازی ثانویه استفاده شده، سریال میکند. هنگامی که توسط مشتری دوباره درخواست نمونه bean داده میشود، وضعیت برای یک bean با مخزن فعال شده است. از اینرو، همهی منابع به طور عملی استفاده می شوند و وضعیت از دست نمی رود.

این نوع از وضعیت ذخیره شده که شامل منابع نمی شود. کانتینر متد ejbPassivate را در داخل bean فراخوانی می کند تا bean فرصتی برای تمیز کردن منابع خود مانند سوکتهای نگهدارنده، اتصالات پایگاه داده و جداول هش با اطلاعات ثابت فراهم کند. همه این منابع می توانند در طول متد ejbActivate مجدداً تخصیص داده و دوباره ایجاد شوند.

اگر نمونه bean خراب شود، وضعیت را می توان از دست داد؛ مگر اینکه شما فعالیتی در bean انجام دهید تا وضعیت به طور مداوم ذخیره شود. با این حال، اگر باید اطمینان حاصل کنید که در صورت خرابیها، وضعیت به طور مداوم ذخیره می شود، ممکن است بخواهید از یک entity bean برای پیادهسازی خود استفاده کنید. متناوباً، شما همچنین می توانید از رابط SessionSynchronization برای تداوم وضعیت معاملات استفاده کنید.

به طور مثال، یک stateful session bean می تواند server side  سبد خرید در یک  برنامه خرید آنلاین را پیاده سازی کند، که می تواند متد هایی برای بازگرداندن لیستی از اشیایی که برای خرید موجود هستند، قرار دادن موارد در سبد خرید مشتری، ثبت سفارش، تغییر یک مشخصات مشتری و غیره را انجام دهد.

جدول stateful session bean :

متد

پیاده سازی

رابط خانگی

javax.ejb.EJBHome را گسترش میدهد و به یک یا چند متد factory create()  و یک متد remove() نیاز دارد.

رابط از راه دور

javax.ejb.EJBObject را گسترش میدهد و متدهای منطق تجاری را تعریف میکند، که در پیاده سازی bean اجرا می شود.

پیاده سازی bean

 در این کلاس SessionBean را اجرا میکند. این بخش باید به صورت عمومی معرفی شود که شامل یکی از حالات public, empty, default constructor، بدون متد ()finalize است و متد های تعریف شده در رابط از راه دور را اجرا میکند. باید شامل متدهای ejbCreate معادل متد هایcreate()  معرفی شده در رابط خانگی است. یعنی هر متد ejbCreate، با علامت پارامتر خود، با یک متد create()  تعریف شده در رابط خانگی مطابقت دارد. متدهای کانتینر سرویس مانند ejbRemove و غیره را پیاده سازی میکند. همچنین، رابط SessionSynchronization را برای تراکنشهای مدیریت شده با کانتینر پیاده سازی میکند که شامل afterBegin ، beforeCompletion و afterCompletion است.

با کلید اصلی منحصر به فرد شناخته میشود

 در معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB کلید اصلی از مباحث مهم در ساختار EJB است. هرentity bean  دارای هویت ماندگار وابسته با آن است. به این معنی که entity bean  دارای یک هویت منحصر به فرد است که در صورت داشتن کلید اصلی قابل بازیابی است. با کلید اصلی مذکور، مشتری میتواند entity bean را بازیابی کند. اگر bean در دسترس نباشد، کانتینر نمونه سازیهای bean و دادههای ماندگار را برای شما دوباره جمعآوری میکند.

نوع کلید منحصر به فرد توسط ارائه دهنده bean تعریف می شود.

مدیریت دادههای ماندگار

ماندگاری برای دادههای entity bean برای هر دو مورد ذخیرهسازی وضعیت وقتی bean غیر فعال شده و برای بازیابی وضعیت bean هنگامی که خرابی اتفاق افتاده را فراهم میکند. entity bean توانایی به باقی ماندن را داراست زیرا داده ها به طور مداوم توسط کانتینر در نوعی از فرمهای سیستم ذخیره سازی داده مانند پایگاه داده ذخیره میشوند. entity bean با استفاده از یکی از دو متد زیر داده های تجاری خود را ثابت نگه میدارد:

به صورت خودکار توسط کانتینر با استفاده از یک container-managed persistent (CMP) (مدیریت پایدار کانتینر) در entity bean.

به صورت برنامهریزی شده از طریق متد های پیاده سازی شده در یک bean-managed persistent (BMP) در entity bean. این متد ها از JDBC یا SQLJ برای مدیریت ماندگاری استفاده میکنند.

یکentity bean manages  دادههای ماندگار خود را از طریق متد های فراخوانی برگشتی، که در رابط javax.ejb.EntityBean تعریف شده است ، مدیریت می کند. هنگامی که رابط EntityBean را در کلاس bean خود پیاده سازی میکنید، هر یک از تابعهای فراخوانی برگشتی را با توجه به نوع پایداری که انتخاب می کنید، توسعه می دهید: bean-managed persistence یا container-managed persistence. (مدیریت پایداری bean یا مدیریت پایداری کانتینر). کانتینر در زمانهای تعیین شده توابع فراخوانی برگشتی را فراخوانی می کند. در مبحث معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB کانتینر انتظار دارد که این متد ها دارای توابع زیر باشند:

 • ejbCreate 

شما باید یک متد ejbCreate متناظر با هر متد create  معرفی شده در رابط خانگی را پیاده سازی کنید. وقتی مشتری متد create را فراخوانی می کند، کانتینر ابتدا سازنده را فراخوانی می کند تا شی را نمونه سازی کند، سپس متد ejbCreate متناظر را فراخوانی میکند. متد ejbCreate موارد زیر را انجام میدهد:

 • هرگونه ذخیره سازی ماندگاری برای داده های خود مانند ردیفهای پایگاه داده ایجاد میکند.
 • یک کلید اصلی منحصر به فرد را مقدار دهی اولیه کرده و آن را برمی گرداند.
 • ejbPostCreate 

کانتینر پس از تنظیم محیط این متد را فراخوانی میکند. برای هر متد ejbCreate، یک متد ejbPostCreate باید با همان آرگومانها وجود داشته باشد. از این متد می توان برای مقداردهی اولیه پارامترها در entity context یا از آن استفاده کرد.

 • ejbRemove 

کانتینر این متد را قبل از اینکه عمر شی session به پایان برسد آن را فراخوانی میکند. این متد می تواند هرگونه clean-up مورد نیاز را انجام دهد، به عنوان مثال منابع خارجی مانند دسته فایلها را ببندد.

 • ejbStore 

کانتینر درست قبل از انجام معامله های تصدیق شده این متد را فراخوانی می کند. با این کار دادههای پایدار را در یک منبع خارجی مانند پایگاه داده ذخیره میکند.

 • ejbLoad 

کانتینر هنگامی که داده ها باید دوباره از پایگاه داده شروع به مقداردهی کنند، این متد فراخوانی میکند. که معمولا پس از فعال شدن یک entity bean رخ می دهد.

 • setEntityContext 

نمونه bean را با اطلاعات متن مرتبط میکند. کانتینر این متد را پس از ایجاد bean فراخوانی میکند. enterprise bean (bean سازمانی) می تواند ارجاع به شی زمینه را در یک متغیر نمونه برای استفاده در مدیریت معاملات ذخیره کند. beans که معاملات خود را مدیریت میکند می تواند از session context برای بدست آوردن transaction context استفاده کند.

شما همچنین می توانید منابعی را که برای طول دوره beans وجود دارد در این متد اختصاص دهید. شما باید این منابع را در unsetEntityContext نشر دهید.

 • unsetEntityContext 

 entity context مربوطه را بازنشاند (صفر کردن) و منابع اختصاص داده شده در setEntityContext را نشر میدهد.

 • ejbActivate

کانتینر این متد را مستقیماً فراخوانی میکند قبل از اینکه شی که قبلا غیرفعال بوده را فعال کند. هرگونه درخواست مجدد لازم از منابع را در این متد اجرا میکند.

 • ejbPassivate 

کانتینر این متد را قبل از اینکه شی را غیرفعال کند؛ فراخوانی میکند. هر منبعی را که می توانند به راحتی در ejbActivate دوباره ایجاد شوند نشر دهید و فضای ذخیره سازی را ذخیره کنید. به طور معمول، شما منابع آزادی مانند سوکت ها یا اتصالات پایگاه داده را میخواهید که نمی توانند غیرفعال باشند. این منابع را می توانید در متد ejbActivate بازیابی کنید.

استفاده از ejbCreate و ejbPostCreate

یک entity bean  مانند یک session bean است زیرا متد های معین فراخوانی برگشتی مانند ejbCreate در زمانهای مشخصی فراخوانی میشوند. Entity beans برای مدیریت داده های پایدار، کلید اصلی و اطلاعات متن از توابع فراخوانی برگشتی استفاده میکنند. نمودار زیر نشان میدهد که وقتی یک entity bean ایجاد میشود چه متدهایی را فراخوانی میکند.

ejb

نمودار(۱): ایجاد یک entity bean

استفاده از setEntityContext

معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB نیازمند تشریح نحوه استفاده setEntityContext است که یک نمونه entity bean از این متد برای حفظ ارجاع به متن استفاده میکند. entity bean دارای متنهایی هستند که کانتینر آنها را حفظ و در دسترس beans قرار می دهد. bean ممکن است از متدهای entity context  برای بازیابی اطلاعات مربوط به bean مانند امنیت و نقش معاملاتی استفاده کند. برای اطلاعات گستردهای که میتوانید در bean از متن بازیابی کنید، به مشخصات Enterprise JavaBeans  از Sun Microsystems مراجعه کنید.

این کانتینر بعد از اینکه از bean نمونهسازی کرد، متد setEntityContext را فراخوانی می کند تا bean بتواند متن را بازیابی کند. کانتینر هرگز این متد را از درون متن معاملاتی فراخوانی نخواهد کرد. اگر bean در این مرحله متن را ذخیره نکند، bean هرگز به متن دسترسی نخواهد یافت.

نکته: در همچنین می توانید از متد setEntityContext و unsetEntityContext برای تخصیص و تخریب منابعی که در طول دوره نمونه وجود دارد، استفاده کنید.

وقتی کانتینر این متد را فراخوانی میکند، مرجع شی EntityContext را به bean منتقل می کند. bean می تواند مرجع را برای استفاده بعدی ذخیره کند. 

استفاده از ejbRemove 

وقتی مشتری متد حذف را فراخوانی می کند، کانتینر متدهای نشان داده شده در شکل زیر را فراخوانی می کند.

ejb

حذف کردن Entity Bean

استفاده از ejbStore و ejbLoad

علاوه بر این، متد های ejbStore و ejbLoad برای مدیریت داده های پایدار شما فراخوانی می شوند. اینها مهمترین متدهای فراخوانی برگشتی برای bean-managed persistent beans هستند. Container-managed persistent beans  می توانند این متدها را خالی بگذارند، زیرا ماندگاری توسط کانتینر کنترل میشود.

 • متد ejbStore قبل از اینکه شی غیر فعال شود و یا هر زمان که معاملهای در حال پایان است، توسط کانتینر فراخوانی می شود. هدف آن ذخیره دادهها به صورت مداوم در یک منبع خارجی مانند پایگاه داده است.
 • متد ejbLoad قبل از اینکه شی فعال شود یا هر زمان که معامله ای شروع شده باشد، یا هنگامی که یک entity bean نمونه سازی شده، توسط کانتینر فراخوانی میشود. هدف آن بازیابی هرگونه داده ماندگاری است که برای این نمونه bean خاص وجود دارد.

Container-Managed persistence

شما می توانید انتخاب کنید که persistence  Container-Managed دادههای ماندگار را برای bean داشته باشید. برای مدیریت ماندگاری دادههای bean شما نیازی به اجرای برخی از متد های فراخوانی برگشتی ندارید،  زیرا کانتینر دادههای پایدار شما را در پایگاه داده ذخیره و بارگیری میکند. هنگامی که از container-managed persistence  (مدیریت کانتینر پایداری) استفاده می کنید، کانتینر یک کلاس مدیریتی پایدار را فراخوانی میکند که مدیریت پایدار منطق تجاری را فراهم میکند. علاوه بر این، نیازی به مدیریت کلید اصلی ندارید: کانتینر این کلید را برای bean فراهم میکند.

متد های فراخوانی برگشتی – کانتینر همچنان متد های فراخوانی برگشتی را فراخوانی میکند، بنابراین شما میتوانید منطق را برای اهداف دیگر اضافه کنید. در بدترین حال نیز شما باید یک پیاده سازی خالی برای همه متد های فراخوانی برگشتی ارائه دهید.

کلید اصلی – فیلدهای کلید اصلی در یک bean CMP باید به عنوان فیلدهای container-managed persistence  در توصیفگر موقعیت معرفی شوند. همهی فیلدهای موجود در کلید اصلی تحت کنترل هستند که میتوانند عنصر اولیه، قابلیتی سریال سازی و انواعی که می تواند به  انواع SQL نگاشت شوند، را در برمیگیرد. جدول زیر جزئیات مورد نیاز پیادهسازی توابع فراخوانی برگشتی کلاس bean را شرح میدهد:

 پیاده سازی توابع فراخوانی برگشتی:

متد فراخوانی برگشتی

نیازهای عملیاتی 

ejbCreate

شما باید تمام فیلدهای container-managed persistence را از جمله کلید اصلی مقداردهی اولیه کنید.

ejbPostCreate

شما می توانید هر مقدار اولیه را که می تواند entity context را درگیر کند، ارائه دهید.

ejbRemove

هیچ عملیاتی برای حذف دادههای پایدار از منبع خارجی مورد نیاز نیست. شما حداقل باید یک پیاده سازی خالی برای فراخوانی برگشتی را ارائه دهید، به این معنی که شما می توانید برای آماده سازی هرگونه عملیاتی که در cleanup نیاز دارید؛ منطق را اضافه کنید.

ejbFindByPrimaryKey

برای بازگشت کلید اصلی به کانتینر، هیچ عملیاتی لازم نیست. کانتینر کلید اصلی را مدیریت می کند؛ پس از آنکه با متد ejbCreate مقداردهی اولیه شد. شما هنوز هم باید یک پیاده سازی خالی برای این متد فراهم کنید.

ejbStore

برای ذخیره داده های پایدار در این متد، هیچ عملیاتی لازم نیست. persistent manager  تمام دادههای پایدار را برای شما در پایگاه داده ذخیره می کند. به هر حال، شما باید حداقل یک پیاده سازی خالی فراهم کنید.

ejbLoad

برای بازیابی دادههای پایدار در این متد، هیچ عملیاتی لازم نیست. persistence manager  تمام دادههای پایدار را برای شما بازیابی میکند. به هر حال، شما باید حداقل یک پیاده سازی خالی فراهم کنید.

setEntityContext

نمونه Bean را با اطلاعات متن مرتبط میکند. کانتینر این متد را پس از ایجاد bean فراخوانی میکند. bean سازمانی می تواند ارجاع به شی متن را در یک متغیر نمونه برای استفاده در transaction management (مدیریت معاملات) ذخیره کند. beans که معاملات خود را مدیریت میکند می تواند از session context برای بدست آوردن transaction context (متن معامله) استفاده کند.

شما همچنین می توانید منابعی را که برای طول دوره beans وجود دارد در این متد اختصاص دهید. شما باید این منابع را در unsetEntityContext نشر دهید.

unsetEntityContext

entity context مرتبط را باز کرده و منابع اختصاص داده شده در setEntityContext را نشر دهید.

ejb

container-managed persistence

تفاوت بین Bean و container-managed persistence

برای مدیریت دادههای پایدار در یک entity bean، دو متد وجود دارد: bean-managed  (BMP) و container-managed persistence  (CMP). تفاوت اصلی بین beanهای BMP و CMP با توجه به اینکه کدام یک پایداری دادههای entity bean را مدیریت میکند، تعریف می شود. با bean CMP، کانتینر پایداری را مدیریت میکند. توصیفگر موقعیت bean نحوهی نگاشت داده ها و محل ذخیره داده ها را مشخص می کند. با استفاده از bean BMP ، منطق ذخیره سازی داده ها و محل ذخیره آنها با متد های تعیین شده برنامه ریزی میشود. این متدها در لحظههای مناسب توسط این کانتینر فراخوانی می شود.

در عبارتهای کاربردی، جدول زیر هر دو نوع را معرفی میکند و خلاصه ای برنامهها و تفاوت بین این دو را شرح میدهد:

تفاوت Bean و container-managed persistence در معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB

Bean-Managed Persistence

Container-Managed Persistence

Persistence management

شما باید مدیریت پایداری را در متدهای ejbStore ، ejbLoad ، ejbCreate و ejbRemove EntityBean پیاده سازی کنید. این متد ها باید حاوی منطقی برای ذخیره و بازیابی دادههای پایدار باشند.

به طور مثال، متد ejbStore باید منطقی در خود داشته باشد تا داده های entity bean را در پایگاه داده مناسب ذخیره کند. اگر چنین نباشد، داده ها می توانند از بین بروند.

مدیریت داده های پایدار برای شما انجام شده است. به این معنا که کانتینر از طرف bean شما مدیر پایداری را فراخوانی میکند.

شما از ejbStore و ejbLoad برای تهیه دادهها قبل از تصدیق شدن و یا برای دستکاری داده ها پس از بازسازی از پایگاه داده، استفاده میکنید. کانتینر همیشه قبل از تصدیق، متد ejbStore را فراخوانی میکند. به علاوه، همیشه درست پس از بازگرداندن اطلاعات CMP از پایگاه داده، متد ejbLoad را فراخوانی میکند.

Finder methods allowed

متد findByPrimaryKey و دیگر متدهای جستجو مجاز هستند.

متد findByPrimaryKey و دیگر شروط متدهای جستجو مجاز هستند.

Defining CMP fields

N / A

به توصیفگر موقعیت EJB نیاز است. کلید اصلی نیز باید به عنوان یک فیلد CMP معرفی شود.

Mapping CMP fields to resource destination

N / A

ضروری است و به persistence manager وابسته است.

Definition of persistence manager

N / A

در توصیفگر موقعیت مخصوص اوراکل مورد نیاز است. برای یک توصیفگرpersistence manager به بخش بعدی مراجعه کنید.

Message-Driven Beans

Message-Driven Beans  (MDB) متدی سادهتر برای پیاده سازی ارتباط آسنکرون نسبت به استفاده مستقیم JMS را فراهم می کند. MDB ها برای دریافت پیام های JMS آسنکرون ایجاد شده اند. این کانتینر قسمت عمده تنظیمات مورد نیاز برای صفها و موضوعات JMS را برطرف میکند. همه پیام ها را برای MDB مورد نظر ارسال میکند.

پیش از این، EJB ها نمی توانستند پیام های JMS را ارسال یا دریافت کنند. ایجاد MDB برای یک شی از نوع EJB برای دریافت پیام های JMS به طول انجامید. این قابلیت آسنکرون و انتشار/ اشتراک در یک شی سازمانی را فراهم می کند که می تواند با سایر اشیا Java (جاوا) سنکرون باشد.

هدف از وجود MDB در یک مخزن دریافت و پردازش پیام های دریافتی از صف JMS است. کانتینر یک bean را از صف فراخوانی میکند تا هر پیام دریافتی از صف را کنترل کند. هیچ شی مستقیماً از MDB را فراخوانی نمیکند: تمام فراخوانی MDB از کانتینر حاصل میشود. پس از فراخوانی کانتینر به MDB، می تواند سایر EJB ها یا اشیا Java (جاوا) را برای ادامه درخواست فراخوانی کند.

یک MDB مشابه stateless session bean  است زیرا وضعیت conversational را ذخیره نمیکند و برای رسیدگی به چندین درخواست ورودی استفاده میشود. MDBها به جای رسیدگی به درخواستهای مستقیم مشتری، درخواستهایی را که در یک صف قرار گرفتهاند، رسیدگی می کنند. در معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB می توان در تصویر(۲) نحوه قرار دادن درخواستهای مشتریان با یک صف را نشان می دهد. کانتینر درخواست ها را از صف خارج میکند و درخواست را به MDB موجود در مخزن خود میدهد.

ejb

تصویر(۲): Message-Driven Beans

MDBها رابط javax.ejb.MessageDrivenBean را پیاده سازی میکنند که همچنین متدهای javax.jms.MessageListener را به ارث می برد. در این رابطها، متد های زیر باید پیاده سازی شوند:

پیاده سازی متدهای لازم برای Message-Driven Beans در معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB

متد

توضیح

onMessage(msg)

کانتینر پیامی از صف JMS مرتبط با MDB را برمیدارد  و با فراخوانی این متد آن را به این نمونه می دهد. این متد باید یک پیاده سازی برای مدیریت مناسب پیام داشته باشد.

setMessageDrivenContext(ctx)

پس از ایجاد bean ، متد setMessageDrivenContext فراخوانی میشود. این متد مشابه متد EJB setSessionContext و setEntityContext است.

ejbCreate()

این متد دقیقاً مانند متد ejbCreate در stateless session bean استفاده میشود. در این متد هیچگونه مقداردهی اولیه نباید انجام شود. با این حال، منابعی که در این متد اختصاص می دهید برای این شی وجود دارد.

ejbRemove()

منابعی را که در متد ejbCreate اختصاص داده شده را حذف کنید.

این کانتینر بازیابی و تأیید پیام JMS را کنترل می کند. شما نیازی ندارید در MDB تان نگران مشخصات JMS باشید. MDB با صف موجود JMS مرتبط است. پس از اتصال، کانتینر با حذف پیام ها و ارسال تأییدیه ها کار میکند. کانتینر پیام JMS را از طریق متد onMessage برقرار میکند.

تفاوت بین Session  و  Entity Beans

تفاوت عمده بین Session و Entity Beans در این است که Entity Beans شامل چارچوبی برای مدیریت پایدار دادهها، شناسایی پایدار و منطق تجاری پیچیده است. جدول زیر رابط های مختلف برای Entity Beans و Session  را نشان می دهد. دقت کنید که تفاوت بین دو نوع EJB در کلاس bean و کلید اصلی وجود دارد. همه مدیریت دادههای پایدار در متدهای کلاس bean انجام میشود.

جدول تفاوت بین Session  و  Entity Beans در معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB

Entity Bean

Session Bean

Remote interface

javax.ejb.EJBObject را گسترش میدهد.

javax.ejb.EJBObject را گسترش میدهد.

Home interface

javax.ejb.EJB صفحه اصلی را گسترش می دهد.

javax.ejb.EJB صفحه اصلی را گسترش می دهد.

Bean class

javax.ejb.EntityBean را گسترش می دهد

javax.ejb.SessionBean را گسترش می دهد.

Primary key

برای شناسایی و بازیابی موارد خاص از bean استفاده می شود.

برای session beans استفاده نمیشود. Stateful session beans دارای یک هویت هستند، اما از خارجی خارج نمی شوند.

جمع بندی

در این مقاله به معرفی کامل مفاهیم و ساختار EJB پرداختیم. EJB نیز مانند همهی برنامهها توسعه مییابد و آشنایی با اصول اولیه برای پیشبرد اهداف و درک آن کمک شایانی به شما میکند.

خوشحال می شویم نظرات و پیشنهادات خود را در جهت بهبود کیفیت این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

گفتگو ها